Đồng ý nhận thông tin dịch vụ từ Careerly

Đồng ý nhận thông tin dịch vụ từ Careerly Vietnam

  1. Mục đích sử dụng của thông tin dịch vụ: 

Careerly Vietnam, thông qua các kênh thông báo đẩy, tin nhắn, email để cung cấp đến người dùng sản phẩm các thông tin marketing như đề xuất sản phẩm, nội dung phù hợp với người dùng, các chương trình, sự kiện liên quan đến sản phẩm.

Người dùng có thể từ chối nhận các thông tin dịch vụ, hoặc có thể thay đổi từ đồng ý sang không đồng ý tùy theo nhu cầu. Người dùng không bị hạn chế sử dụng các dịch vụ của Careerly Vietnam dù từ chối nhận thông tin dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng sẽ không nhận được các thông tin đề xuất về sản phẩm phù hợp cũng như các chương trình khuyến mãi, sự kiện đến từ Careerly Vietnam.

  1. Những hạn chế khi người dùng không đồng ý nhận thông tin dịch vụ: 

Người dùng hoàn toàn không bị hạn chế sử dụng toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của Careerly Vietnam nếu không đồng ý nhận thông tin từ dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng có thể bị hạn chế, không nhận được những thông tin như đề xuất sản phẩm, nội dung phù hợp, chương trình khuyến mãi, sự kiện đến từ Careerly Vietnam. 

  1. Thay đổi đồng ý nhận thông tin dịch vụ: 

Bạn có thể thay đổi đồng ý nhận thông tin dịch vụ từ Careerly Vietnam bằng cách trực tiếp gửi yêu cầu đến Careerly Vietnam thông qua email hotro@careerly.vn với tiêu đề [Thay đổi đồng ý nhận thông tin dịch vụ] – Trong email vui lòng ghi rõ nội dung bạn muốn thay đổi. Ví dụ: Bạn muốn thay đổi từ Đồng ý thành Không đồng ý hay từ Không đồng ý thành Đồng ý.